Членство

Версия за печат

Как да стана член на БЕМФ

ЧЛЕНСКИ ПАКЕТИ

за юридически лица и физически, в сила от 1.01.2013 г.

Всички желаещи да станат членове на Български Енергиен Форум трябва попълнят молба за членство, като посочат пакет съгласно представените тук по-долу, да я изпратят по факс (02/9898950) или на имейл: info@bulenergo.com, заедно с платежно наредждане за сумата за регистрация.

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Предлага се един вид членство – стандартно, с размер на членския внос за
2013 г. 50 лв., дължимо до 28.02.2013 г. по банковата сметка на сдружението.

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

Предлагат се три пакета за членство на ЮЛ в
организацията„СТАНДАРТЕН”, „АКТИВНО ЧЛЕНСТВО” и „ЕНЕРГО-
КЛУБ”, които осигуряват следните права и възможности за членовете:

СТАНДАРТЕН:

1. Текуща информация за актуалното законодателство и промените в
енергийното законодателството и регулаторната база;
2. Бизнес-информация за другите членове на сдружението;
3. Безплатно участие на един представител на компанията във всички
организирани събития на сдружението;
4. Право на участие в двустранни срещи на сдружението с други институции.
Размер на годишния членски внос: 500 лв.

АКТИВНО ЧЛЕНСТВО:

 1. Текуща информация за промените в енергийното законодателството и регулаторната база в процес на разработване и гласуване в НС и ДКЕВР;
 2. Бизнес-информация за другите членове на сдружението;
 3. Достъп до информацията за работата на работните групи за промените в енергийното законодателство за изразяване на становища и въпроси;
 4. Преференциални цени за участие на представители на компанията във всички организирани събития на сдружението;
 5. Безплатно позициониране на лого или банер на компанията на home-страницата на сайт-а www.bulenergyforum.org
 6. Размер на годишния членски внос: 1500 лв. без ДДС.

ЕНЕРГО – КЛУБ:

 1. Текуща информация за промените в енергийното законодателството и регулаторната база в процес на разработване и гласуване в НС и ДКЕВР (включително и на английски език);
 2. Участие с представител в работните групи по обсъждане но промените в енергийното законодателство за изразяване на становища и въпроси;
 3. Възможности за включване на представител в периодичните срещи с ръководството на МИЕТ и ДКЕВР по въпроси, касаещи енергийния бизнес.
 4. Текущи информации за конюктурата в енергийния бизнес в България и очакваните промени като следствие от готвени промени в европейското енергийно законодателство и транспонирането му в България, както и консултации в тази област от членове на сдружението;
 5. Безплатно участие на 4-ма представители на компанията във всички организирани събития на сдружението;
 6. Отстъпка до 50% от рекламната цена на публикуване на реклама: лого или банер на компанията на home-страницата на сайт-а www.bulenergyforum.org

Размер на годишния членски внос: 3000 лв.
Размерите на членския внос на трите пакета са в сила от 1.01.2013 г. и са дължими до 28.02.2013 г. по банковата сметка на сдружението.

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)