разработки на БЕМФ

Stride project (logo)
завършен: Дек., 2022

Проект STRIDE, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-2020 цели да осигури цялостна подкрепа на отговорните лица за създаване на регионални / местни политики чрез трансфер на знания и разработване на инструменти за енергийно...

Stride project (logo)
завършен: Дек., 2022

The STRIDE project aims to provide through knowledge transfer and development of planning tools, a comprehensive support for regional/local policy makers for the improvement of energy planning. Within the project carried out regional analyses, developed...

Снимка на ветрогенератор
завършен: Апр., 2015

Разработката е многовариантен параметричен анализ с приложение на собствен цифров модел на Изпълнителя, който дава отговор на интересния въпрос за динамиката на цените при различните сценарии на либерализация, структура на производството и потреблението и...

завършен: Авг., 2011

Изпълнението на задача за инвентаризация на съществуващите мощности за производство на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е елемент от подготовката за прилагане на Директива 2009/28/ЕО и адекватно планиране на мерки и дейности за...

Снимка на ТЕЦ
завършен: Ян., 2011

При моделиране на развитието на електроенергийната система, с цел създаване на условия за сравнимост между различните варианти се допуска следното разделяне на инвестиционните разходи по групи:Група 1: „Публични проекти и инвестиции в развитие на мрежата...

GOODWE (банер)
Рекламирайте в сайта на БЕМФ (банер)