Партньори

медийни

3E e водеща електронна медиа за информация и анализи на всички значими процеси, събития и факти и тенденции в областта на енергетиката, екологията, икономиката, устойчивото развитие и финансирането на проекти.

Publics.bg е продукт на “Пъблик сървисис” ООД - компания, създадена през януари 2010 г. с мисия да развива знанията в областта на енергетиката, публичните и комуналните/ютилити услуги. Екипът на "Пъблик сървисис" е работил по различни проекти и продукти в областта на публичните услуги.

Българското национално радио (БНР), срещано и като Радио София, е национален автономен информационен и културен институт според Закона за радиото и телевизията, обнародван на 10 септември 1996 г. БНР е една от двете държавни обществени медии в България, заедно с Българската национална телевизия.

за събития

ProfiLand е мястото, където професионалистите се срещат. Това е място за споделяне на идеи, свързани с технологии, машини, продукти, материали, решения, проекти и добри практики. Тук се кръстосват професионални познания от различни области, за да бъдат полезни и прилагани на практика.

Енергетиката е национално отговорен отрасъл и ние се гордеем, че сме част от нея. Националната Електрическа Компания ЕАД (НЕК ЕАД) е създадена в края на 1991 г. и през годините е доказала своето място в енергетиката и икономиката на Република България. Мисията на НЕК ЕАД е качествено и непрекъснато електроснабдяване.

CMS provides clients with specialist, business-focused advice in law and tax matters.

Асоциация на българските градове и региони е организация с идеална цел, чиято дейност е насочена към развитие на местното самоуправление в градовете и регионалната политика в България на основата на европейските ценности. Мисията й е да бъде партньор на национални, международни и европейски институции и организации при разработването и реализацията на национални и европейски политики и програми за развитие на местното и регионалното управление и гарантиране на устойчиво развитие на териториите.  Организацията функционира на принципите: доброволност, равнопоставеност, партньорство, отговорност и законосъобразност.

T & D Инжинеринг е създадена през октомври 2004 г. във Варна, България. Работим в областта на енергетиката, автоматизацията, индустрията, изследванията и развитието в областта на електрониката.

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е неправителствена нестопанска организация с мисия да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие на страната чрез по-ефективно използване на енергията.

Камарата на архитектите в България защитава на национално и международно равнище интересите на около 3700 архитеки, ландшафтни архитекти и урбанисти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото.

Камара на строителите в България (КСБ)  е  независима, доброволна, професионална  oрганизация, действаща като официален представител на строителните фирми в България.

Компанията проектира, инвестира и строи луксозни и иновативни жилищни сгради и комплекси, административни сгради и частни домове; строи храмове и реконструира паметници на културата.

"Сиела Норма" АД е компания с дългогодишна история, която се развива в различни сфери на бизнеса: разработка на софтуерни продукти, издателска дейност, верига книжарници, организиране и провеждане на публични събития, семинари, обучения, конференции, кръгли маси и др. Тя е наследник на едно от първите софтуерни предприятия в България - "Норма", създадено на 1 март 1985 г.

PRofessional Management Agency-PRoMA е бързо развиваща се компания, работеща в различни oбласти на туристическата индустрия, базирана в България и Кипър.

Имаме над 15 години професионален опит, помагащ на собственици и мениджъри в много страни.

Нуждите на нашите клиенти са нашите цели, а нашият бизнес е да направим техния бизнес успешен.

Асоциацията е учредена през 1994 г. и обединява както юридически, така и физически лица, които са решили да развиват газовата индустрия в България. Активната ни дейност през годините ни спечели много нови приятели и членове и към началото на 2013 г. в БАПГ обединяваме 34 юридически и 16 физически лица.

В Schneider вярваме, че достъпът до енергия и цифрови технологии е основно човешко право. Ние даваме право на всички да се възползват максимално от енергията и ресурсите си, като гарантираме, че Life Is On навсякъде, за всеки, по всяко време. Ние предоставяме цифрови решения за енергия и автоматизация за ефективност и устойчиво развитие.

"Електроразпрееление Юг" ЕАД (ЕР Юг) е електроразпределителното предприятие в Югоизточна България, което до месец май 2017 г. се наричаше "ЕВН България Електроразпределение".

Електроенергийният системен оператор е независимият електропреносен оператор на Република България, ангажиран с управлението и стопанисването на електропреносната мрежа високо напрежение на страната.

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 98-годишна история.

УНСС води началото си от Свободния университет за политически и стопански науки (СУПСН), създаден със заповед № 2155/05.07.1920 г. на министъра на народното просвещение. През 1940 г. (ДВ бр. 126 от 7.06.1940 г.) той е трансформиран в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН), което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет.

На 22 април 2000 бе създадена Енергийна агенция – Пловдив (ЕАП) с главна цел осъществяване на енергийна ефективност на местно и национално ниво. ЕАП работи за намаляването на енергийнoто потребление и емисиите въглероден двуокис. Агенцията популяризира технологии за възобновяеми енергии и алтернативни източници на енергия като една от 400 подобни агенции в Европа, създадени под егидата на Европейската Комисия.

Списание „Ютилитис” е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании, в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка.

Адванс Енерджи енд Инжиниъринг“ ЕООД е българска компания, създадена през 2014 г. в София. Фирмата е специализирана в търговия, поддръжка и инженеринг на енергийни съоръжения.

PVB Power Bulgaria operates in Bulgaria and, in partnership with local public bodes, constructs plants for the production of renewable energy, using advanced technology and with total respect for the environment.

Petroceltic is an international oil and gas exploration, development and production company.

Минстрой осъществява проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване, производство на нестандартни метални конструкции и съоръжения и пълен инженеринг на обекти “под ключ” в областта на промишленото и гражданско строителство, минната промишленост, инженерната инфраструктура и магистралните тръбопроводи.

ДПМ е международна минна компания, със седалище в Канада, чиято дейност обхваща придобиване, проучване, разработка и експлоатация на находища на благородни метали.

Станилов ЕООД е частна строителна компания, основана през 1995 година и работеща главно в сферата на хидротехническото и хидроенергийно строителство, в изграждането на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти

We are a developer and operator of electric power and district heating businesses. We manage, own and operate an existing portfolio of 41 power plants with approximately 3,718 megawatts (“MW”) of installed gross capacity in operation or under construction, which makes up our total installed gross portfolio capacity. Our current portfolio spans 17 countries and 4 continents with a weighted average sovereign rating of BBB (weighted by capacity), utilizing a wide range of fuel types, technology and equipment. Of the 41 power plants in our current portfolio, 36 are currently operating with a combined installed gross capacity of approximately 3,145 MW, which represents approximately 84.6% of our portfolio capacity (our portfolio capacity consists of our operating assets and projects under construction that currently do not generate energy).   In addition to our operating assets, we also have six projects under construction with a total gross capacity of approximately 573 MW, which comprises the remaining 15.4% of our current portfolio capacity.

Chevron is one of the world's leading integrated energy companies. Our success is driven by our people and their commitment to get results the right way—by operating responsibly, executing with excellence, applying innovative technologies and capturing new opportunities for profitable growth. We are involved in virtually every facet of the energy industry. We explore for, produce and transport crude oil and natural gas; refine, market and distribute transportation fuels and lubricants; manufacture and sell petrochemical products; generate power and produce geothermal energy; invest in profitable renewable energy and energy efficiency solutions; and develop the energy resources of the future, including researching advanced biofuels.

Ние развиваме и поддържаме връзките между Великобритания и България.

Работим по широк кръг от въпроси в областта на икономиката, енергийната политика, правосъдието и вътрешните работи и международната сигурност.

Global Wind Power is a leading international project developer specialising in developing, implementing, selling and managing wind turbine projects for professional investment. The wind turbine projects are sold to a range of international customers: Industrial, institutional and private.

Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса - единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка.

УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 13.9 млрд. лева към септември 2014 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др

“ОЕТ – Обединени енергийни търговци” ООД е българска компания със 100% частен капитал, която развива дейността си в областта на енергетиката. Дружеството навлиза на българския енергиен пазар през 2006 година като лицензиран търговец на енергия, с лиценз № Л-220-15/22.12.2006г., издаден от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

EVN България е част от голямото семейство на EVN AG – водеща австрийска компания с централа в най-голямата австрийска федерална област – Долна Австрия. EVN AG е динамично развиваща се компания, листвана на Виенската борса, със стабилни позиции на европейските енергийни пазари.

„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София” EАД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

Проектът за изграждане на нова топлоелектрическа централа “Марица Изток 1″ е замислен в отговор на потребността на Република България от нови, модерни мощности за производство на електрическа енергия за задоволяване нуждите на страната през следващите 15 до 20 години. През 1998 г. първоначалният инвеститор Консолидейтид Континентал Комърс Лимитид от Ирландия, накратко наричан 3C (от 3-те C в латинското изписване на компанията), печели обявения от българската държава търг с участието на чуждестранни компании за възлагане на строителството на нова електроцентрала с нетна мощност 600 мегавата с изгаряне на лигнитни въглища.

"Български Енергиен Холдинг" (БЕХ) ЕАД е холдингово дружество, обединяващо компании развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Холдинговата група на БЕХ ЕАД заема водеща позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България, както и в региона посредством износа на електроенергия. Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Правото на собственост от страна на държавата се упражнява от Министъра на енергетиката.

“ЕНПРО КОНСУЛТ” ООД е една от водещите български инженерингови фирми със богат опит в областта на индустриалните технологии. Създадена през 1998 г., фирмата си спечели репутация на коректен партньор, чиито услуги са пример за компетентност и високо качество в областта на енергийните технологии, проектирането и изследванията.

Институтът за Енергиен Мениджмънт (ЕMI) е неправителствена организация, която започва своята дейност през юни 2010. Мисията й е да допринася за устойчивото развитие на българската енергетика и интеграцията й към тази на Европейския Съюз. Подобряването на международното сътрудничество и взаимстването на международен опит цели въвеждането на утвърдени добри практики в България.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ “Козлодуй” произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

От 2006 год. ЕнергоСервиз осъществява техническа дейност за обслужване и ремонт  на най-голямата и най-комплексната Компютърно-Управляваща Система „Ovation”® монтирана в света, както и на Системите за Радиационен Контрол на ВТ1 и ВТ2 на 5 и 6 Енергоблок, ВТ на Спец Корпуса в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.

ЗАД "Енергия" е учредено през 1993 г. от "Национална електрическа компания" ЕАД и "България Холдинг" АД.
С разрешение № 20/16.07.1998 г. ЗАД "Енергия" получи лиценз за извършване на застрахователна дейност от Националния съвет по застраховане към Министрески съвет.

„ЕНЕРГО-ПРО“ е частно електроразпределително и електроснабдително дружество и производител на електричество от възобновяеми енергийни източници. Компанията има 18-годишен опит в енергетиката и развива бизнес в пет страни: Чехия, България, Турция, Грузия и Армения.

EQTEC is an engineering company specialized in the design, EPC construction as well as the maintenance and operation of energy plants that apply different technologies based on efficient, reliable and sustainable solutions to achieve its clients' objectives.

Версия за печат