"План 22" - мерки за намаляване на българската зависимост от вноса на руски природен газ и петрол

Версия за печат
24/03/2022

„ПЛАН 22“

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЗАВИСИМОСТ
ОТ ВНОСА НА РУСКИ ПРИРОДЕН ГАЗ И ПЕТРОЛ И ДЕЛА ИМ В НАЦИОНАЛНИЯ ГОРИВЕН И ЕНЕРГИЕН БАЛАНС

За диверсификация на източниците на доставки на природен газ:


1. Интензифициране на проучванията за местен добив на природен газ и модифициране на действащия Мораториум на НС от 2012 година, на забраната на проучванията и добива на нефт и газ по определени технологии..

2. Обявяането на търгове за търсене и проучване на нефт и природен газ в блокове на сушата в България и българската акватория на Черно море.

3. Стартиране на национален добив на природен газ от вече доказани находища в България и българската акватория на Черно море Проучване на възможност за закупуване на природен газ в находища в и извън страната от страна на български компании.

4. Изготвяне на пътна карта за промени на законодателството по търсене, проучване и добив на природния газ, формиране на устойчива и предвидима национална политика за привличане на инвеститори и приемане на нов Закон за подземните богатства;

5. Договорът на държавната компания „Булгаргаз“ с доставчика „Газпром“ да бъде съобразен с възможностите за доставки на природен газ от други източници освен Русия и след изготвянето на обективен дългосрочен баланс на потреблението на природен газ в България, като се отчетат най-добрите практики за гъвкавост по отношение на цени, задължителни количества за изкупуване и търговия.;

6. Подписване на нов анекс към съществуващия договор за доставка на природен газ от Азербаджан, който да гарантира вноса на всички договорени количества, както и допълненителни такива. Проучване целесъобразността от модифициране на договора с интегриране на доставки и за Румъния, Сърбия, Унгария, Молдова, Украйна, Македония и др. страни;

7. Подписване на споразумение между Гърция, Азербайджан и България за пренасочване на доставките на азерски газ за Гърция (1 млрд. м3) към България за сметка на доставен за България LNG на терминал Ревитуса.

8. Отпадане на фигурата на обществен доставчик за Булгаргаз при търговия с природен газ и регламентиране на операциите само на газов хъб „Балкан“; Задължително предлагане на количествата по програмата за освобождаване на природен газ на газов Хъб на сегменти /Газовия хъб да разработи продукти/, които да позволяват задължителна предварителна публичност на предложенията и възможност за наддаване за не по-малко от 15 минути.

9. Осигуряване на достъп до капацитети за доставки на LNG на терминали „Ревитуса“, Гърция и “Мармара ереглеси” Турция, както и възможности за подписване на дългосрочни договори за доставки на такъв газ.

10. Ускоряване изграждането на LNG на терминала срещу Александропулис, Гърция и проучване на възможностите за включване в проекти за други терминали за втечнен природен газ .

11. Подписване на споразумение за междусистемна свързаност с Турция, Сърбия и Северна Македония и техническа подготовка за внос на газ от Румъния, Турция и Гърция;

12. Оценка на възможностите, осъществимостта и целесъобразността на българско участие в инсталациите за товарене на малки обеми втечнен природен газ (SSLNG) в терминалите на „Ревитуза“, Гърция и „Мармара Ергелеси“ и „Егегаз“, Турция

13. Регламентиране на минимално допустимо количество на запаси от газ като държавен резерв в хранилището в „Чирен“. реализацията в ускорени темпове на проекта за разширение и проучване и подготовка за изграждане на второ газохранилище на територията на България.

14. Стартиране на проучвания за добив на природен газ от морските газохидрати и сероводорода в Черно море

15. Проучване на възможностите за доставки на природен газ от и за Румъния, Молдова, Украйна през неизползвания трансбалкански участък на газопровода от Исакча.

16. Преглед на ангажираните входно-изходни капацитети на българската преносна и транзитна мрежи, премахване на монопола на Газекспорт и задължително освобождаване при привличане на конкурентен интерес. Внасяне на промени в тарифната политика на Булгартрансгаз, която да осигури равно и недискриминационно третиране между Газекспорт и останалите клиенти.
 

За повишаване дела на ВЕИ в производството на топлинна енергия и намаляване дела на вносния руски газ:
 

1. Повишаване на независимостта от вносни горива с възстановяване на националното производство на биодизел чрез премахване на акциза върху произведените количества.

2. Изграждане на 3 геотермални централи за производство на топлинна енергия на територията на София и включването им в енергийния баланс на Топлофикация-София.

3. Промени в енергийното законодателство с цел регламентиране на нова услуга „всичко на едно гише“ в клиентските центрове на ЕРП за консултиране и подготовка изграждането на покривни ФВ инсталации за собствено потребление

4. Обявяване на два конкурса за изграждане на нови ФвЕЦ и ВтЕЦ, всяка с мощност до 300 МВт, без условия за батериен капацитет и независимо от фазата на одобрение на НПВУ, като ЕСО определи възможните участъци на преносната мрежа, където това е може да се осъществи с най-малки технически промени.

5. Възстановяване и разширяване в ускорен порядък на ПАВЕЦ „Чаира“ и изграждане на допълнителни балансиращи мощности.

6. Транспониране на Директива 2018/2001/ЕС в националното законодателство и разработване на национална стратегия за производство и потребление на биогаз и био-горива от неорганични суровини и освобождаването им от акцизи. Разботване на нормативна уредба за стандартизиране и инжектиране на био-метан в газопреносната и газоразпределителна мрежи и биогорива във веригите бензиностанции.


Дискутирани и приети на Уебинара на БЕМФ, 10.03.2022 г.